Yeniden Yapılandırma İmkanı

Menemen SGM Müdürü Mustafa Hastoprakçılar, kamuya olan borçlara yeniden yapılandırılma imkanı getiren 7020 sayılı Torba Kanunun detayları konusunda açıklamada bulundu.

Konu hakkında gazetemize açıklamada bulunan Menemen Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Hastoprakçılar,  ?Bilindiği üzere 18/05/2017 tarih ve 7020 sayılı kanun bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun 27/05/2017 tarih, 30078 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile kurumumuz tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen 2017/Mart ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait olup kanunun yayım tarihi veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili kurumumuza verilen alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır. 2016 yılında çıkarılmış olan 6736 sayılı Torba Kanun´la özel sektörün 2016/Haziran ve öncesine ait kamuya olan borç yükünün azaltılarak, borçların taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş olmakla birlikte, hem bu yapılandırmaya başvurmamış, hem de 2016/Temmuz ve sonrasında yeni borç birikimi oluşmuş işverenlere 7020 Sayılı Torba Kanun´la kamuya olan borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda kurumumuza borcu bulunanlara 7020 sayılı kanunla getirilen hak ve yükümlülüklerini madde madde açıklayalım.

-Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

            * Sigorta primi,

            * İşsizlik sigortası primi,

             * Sosyal güvenlik destek primi,

            * İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)

            * Topluluk sigortası primi,

            * Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,  

             * Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/41/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,

             * Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

            * 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6´ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

            * 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

              * 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,

            * 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme,  araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer´ileri

            * İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu  alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası  sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar. (Rücu Alacakları)

-Yapılandırma Size Ne Kazandırıyor? Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için

Ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

-Peşin Ödeme Ne Sağlıyor?

 Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE´nin %50´si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE´nin kalan % 50´si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacaklar terkin edilecektir.

-Yapılandırma başka ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır. Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, teşviklerden yararlanabileceklerdir.

-Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Borç tutarı için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.  6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödene bilecektir. 6 eşit taksit için  %4,5 9 eşit taksit için  %8,3 12 eşit taksit için  %10,5  18 eşit taksit için  %15 oranında vade farkı uygulanacaktır. İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24), otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksite kadar ödeme imkânı getirilmiştir. 24 eşit taksit için  %19,4  30 eşit taksit için  %23,8   36 eşit taksit için  % 31,8  oranında vade farkı uygulanacaktır. Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe paylarından %40 oranı dikkate alınmaksızın (en fazla %50´ye kadar) aylık kesilecektir. 144 eşit taksit için   %70,3 oranında vade farkı uygulanacaktır.

-Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.

  • Taksit tutarının % 10´u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.
  • Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Daha Sonra Ödenebilecek midir? En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.
  • idari Para Cezalarında % 50 İNDİRİM İPC asıllarının %50´si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50´si ile İPC´ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE  tutarından da ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.

-Yapılandırma Borcunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

 İşverenlerimiz; E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir 4/b sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını  görüntüleyebilir 4/c işverenlerimiz ise; Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi  girmek suretiyle giriş yapacakları ?Kamu İdaresi Bilgi Ekranında? bulunan ?BORÇ? ve ?İPC? menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir, ?Borç Yapılandırma? menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

-2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırma Talebinde Bulunup Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan (7020 SK) Faydalanabilir mi?

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

-GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalanabilir?

Genel Sağlık Sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re´sen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL´ den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 Sayılı Kanun kapsamında değildir.?şeklinde bilgi verdi.

Haber: S.Derya BOSUT