Aylara Göre Tavsiye Edilen Balıklar

Aylara Göre Tavsiye Edilen Balıklar

 OCAK:

Uskumru lüfer, palamut, istavrit lezzetini muhafaza ederler. Kefal ve hamsi tam yağlı durumdadır. Çinakop, kofana, mezit, berlam, minakop, dere pisisi pazarlarda kolayca bulunur. Midyenin ^`mevsimi başlamıştır. Tekir, kırlangıç bolca avlanır. Barbunya, kılıç, mercan, sinarit az tutulur.

SUBAT:

Bu ayda kalkan mevsimi başlar. Mayıs sonuna ka­dar devam eder Tekir yine bolca çıkar. Uskumru, lüfer, palamut yağını kaybetmeye başlar. Aterina (gümüşbalığı), kefal, derepisisi, minakop, midye .lezzetle yenir.

MART:

Kefal,levrek ve kalkanın en lezzetli zamanıdır.Uskumru çiroz olmaya yüz tutmuştur. Tavası ve pilâkisi yapılabilir. Gümüşbalığı fazlaca çıkmaya başlar. Lüfer ve palamut yağını kaybettiğinden sadece tava ve pilakj ya­pılmaya elverişlidir. Kofananın ızgarası olur. Minakop, te­kir her zaman olduğu gibi lezzetlidir. Midyenin türlü tür­lü yemeği yapılır.

NİSAN:

 

KaJkan yine başta gelir. En bol zamanıdır. Mercan, levrek, kılıç, kırlangıç bolca çıkmaya başlar. Dolayısı ile diğer aylara kıyasen daha ucuzdur. Bu ayda ve Mayısta kılıç. "Ağustos. İle kasım aylarında tutulanlar kada .nefls değildir. Fakat yine lezzetlidir.

Aterina, kefal, mezit, berlam, minakop, tekir, barbun­ya makbul durumdadır, Eşkina bu ayda görünür. Levrek kadar lezzefiidir. Uskumru artık çiroz olmuştur. Kaya ba­lığı fazlaca avlanır. Nisbeten ucuzdur. Midye bu ayın so­nuna kadar nefasetini muhafaza eder.

 

MAYIS

Istakoz, levrek, barbunya, dilbalığı, takir, kılıç, kır­langıç, pavurya, karides, iskorpit zevkle yenir. Fazlaca çıktığından pazarlardan her gün temin etmek mümkün olur. Uskumru, torik, palamut, hamsi, istavrit yağını kay­betmiştir. KefaJ yine lezzetlidir. Bu ayda` kalkan yavrusu

HAZİRAN

Bu ayda balıklar az tutulur. Geçici olanları Karade­niz`e yazlığa gitmiştir. Dip balıkları da yumurtasını dök­müş olduklarından dağınık gezerler. Bu sabeple Haziran ayı verimsizdir.

Tekir, barbunya, gelincik, mercan, sinağrit, levrek, eşkina bulunur. Fakat pahalıdırlar, latakoz, pavurya lez­zetle yenir.

TEMMUZ:

 

Sardalyenin mevsimi başlamıştı?. Ekim ortasına ka­dar lezzetini devam ettirir. Kolyoz, izmarit, uskumru, lava ve haşlamaya elverişlidir. Tekir, .barbunya yi­ne nefasetini muhafaza eder Kefal bu ayda lezzetsizdir. Istakoz. pavurya, böcek bolca çıkar. Bu ayda üretim çok azdır.

 

AĞUSTOS:

 

Çingene palamutu mevsimini açar. Boyu uskumru kadar ve biraz daha iridir. Zevk erbabı levreğe bile terci eder. Sardalyanın en lezzetli zamanıdır. Yine bu ayda kılıcın nefasetine doyum olmaz. Ancak pahalı olduğunda her keseye elverişli değildir. Mercan ve sinağrit aynı du rumdadır. Kolyozun tavası, pilakisi yapılır. İzmarit lezze tini iktisap etmiştir. Kefal tavsiye edilmez. Istakoz ve pa vurya yine nefistir.

 

EYLÜL:

Sardalya, kılıç nefasetini devam ettirir. Palamut iri leş/niştir. Her  türlü yemeği yapılır. Bu ayda ucuz satılır Lüfer turfanda olduğundan pahalıdır. Kolyoz, izmarit, kırlangıç bolca çıkar.

EKİM :

Geçici balıkların, yazın Karadeniz`de" beslenip, Mar­mara`ya göçe başladıkları aydır. Bu sebeple bol miktarda tutulurlar. Uskumru turfanda olarak kendisini göste­rir. Lüfer tam nefasetini kazanmıştır. İstavrit de yağlan­mıştır. Palamut Eylül ayında olduğu gibi bolca çıkar. Te­kir, barbunya, kılıç, levrek, sinağrit, mercan, sardalya, eş­kina, minakop, torik, izmarit, istrongilos, aterna gibi ba­lıkların nisbeten ucuz olarak pazarlardan temini müm­kündür.

KASIM :

Uskumrunun en iyi zamanıdır. Ekim ayında saydığımız balıklar bu ayda da çok lezzetlidirler. Torik akışa başla­mıştır. Lâkerdâsı yapılır. ` Pisinin eh nefis olduğu aydır.

ARALIK :

Uskumru, lüfer, palamut, torik yağlı olduklarından her türlü yemeği yapılır, Hamsi de lezzetlidir. Tekir boldur.

(ATEŞ BALIĞI} SÂRDALYA :

Sardalyanın en lezzetli zamanları Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıdır. Bu müddet zarfında çeşitli şekil­de ızgarası, kâğıt kebabı, muhtelif sos ve garnilerle ateş­te ve fırında pilâkisi, buğlaması, haşlaması yapılır.

Kasım ortalarından itibaren ertesi senenin Haziranı­na kadar ancak pilâki, haşlama ve tava olarak pişirilir, ise de yemeği zevkli olmaz. Esasen bu süre zarfında çok az tutulur.

SARDALYA IZGARASI :

Adam başına 150-200 gram balık hesaplanır. Balık eve getirilince bekletilmeden yıkanır. Bâzı meraklılar ba­lığı. örselememek İçin bu. ameliyeyi tuzlu suda yaparlar. Yıkanma esnasında, esasen cildine az intibak etmiş pul­ları parmaklar vasıtasiyle kazınır. Sonra solungaçları, barsakları ayiklanır. Kanları bol su ile temizlenir. Az miktar­da‘tuzlanır. Bunu müteakip üzerleri mısıryağı ile yağlan­dıktan sonra tel ızgaraya istif edilir. Izgaranın üst kapa­ğı kapalılır. iyice yanmış olan odun kömürü ateşini havi mangalda veya köfteci ocağında, uç parmak- yukarda ol­mak şa: tiyle, çevrile çevrile pişirilir Sardalya nazik etli olduğunda takriben 8 dakikada pişer. Daire şeklinde üçe taksim edilmiş domates parçalan aynı ateşte pişirilerek garnl olarşk yanına konur.

 

Haber: Zeynep Kavaklı